Podatek Dochodowy

Wpis

czwartek, 28 kwietnia 2011

Zwolnienia podmiotowe

W myśl przepisów ustawy (art. 6) zwolnione od podatku dochodowego są:

1)  Skarb Państwa,

2)  Narodowy Bank Polski,

3)  jednostki budżetowe,

4)  państwowe fundusze celowe, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),

4a)  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

4b)  wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

5)  przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumienia lub umowy, chyba że porozumienia te lub umowy stanowią inaczej,

6)  jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

7)  Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

8)  (skreślony),

9)  Agencję Rynku Rolnego,

10) fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546),

10a) instytucje wspólnego inwestowania posiadające siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które spełniają łącznie następujące warunki:
a)  podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
b) wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego oraz niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe,
c)  prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych władz państwa, w którym mają siedzibę,
d) ich działalność podlega nadzorowi właściwych władz państwa, w którym mają siedzibę,
e)  posiadają depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji,

11)  fundusze emerytalne utworzone na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,11a) podatników posiadających siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego prowadzących program emerytalny, w zakresie dochodów związanych z gromadzeniem oszczędności na cele emerytalne, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
a)  podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
b) prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych władz państwa, w którym mają siedzibę,
c)  ich działalność podlega nadzorowi właściwych władz państwa, w którym mają siedzibę,
d) posiadają depozytariusza prowadzącego rejestr aktywów tych podatników,
e)  przedmiotem ich działalności jest wyłącznie gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom programu emerytalnego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego,

12)  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256  oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 118).

13)  Agencję Nieruchomości Rolnych.

14)  (uchylony).

15)  Agencję Rezerw Materiałowych (od 5 lutego 2011 r.)

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 10a i 11a, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik ma siedzibę. 

Darmowy weryfikator JPK

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
mmllmm
Czas publikacji:
czwartek, 28 kwietnia 2011 23:19

Polecane wpisy

Komentarze

Dodaj komentarz

  • zaplusz napisał(a) komentarz datowany na 2015/12/21 11:34:50:

    Stary arykuł, ale warto prześledzić to co się działo.

  • ewaa-a napisał(a) komentarz datowany na 2016/01/30 19:11:23:

    Nie ma zmiłuj każdy musi płacić dochodowy, a polska kwota wolna od podatku jest po prostu śmieszna. Gdyby nie optymalizacja podatkowa, którą wdrożyłam w firmie, dzięki biuru rachunkowemu SigmaPartner z Lubonia, to podatki chybaby położyły mój biznes na łopatki.

Dodaj komentarz